Jasja Valckx

Assistent


Henri Dunantlaan 2

B-9000 Gent
Belgium


Tel. +32 (0) 9 264 86 44 (direct)

Tel. +32 (0)9 264 8664 (secretary)
Fax. +32 (0) 9 264 86 88


Jasja.Valckx@UGent.be


Connect via E-mail

 

Mijn naam is Jasja Valckx en ik ben afgestudeerd in de Pedagogische Wetenschappen aan de UGent, afstudeerrichting Pedagogiek en Onderwijskunde. Ik werk sinds november 2014 als doctoraatsstudente bij de onderzoeksgroep BELLON en de onderzoeksgroep lerarenopleiding & professionele ontwikkeling. Sinds oktober 2015 werk ik als assistent binnen de Vakgroep Onderwijskunde. Het centrale doel van mijn doctoraatsonderzoek bestaat erin inzicht te bieden in de samenwerking en professionele ontwikkeling van leraren wiskunde, Frans en PAV/MAVO in vakgroepen in secundaire scholen. Enerzijds zal dit onderzoek ingaan op de rol van leraarkenmerken (bv. self-efficacy, algemene beliefs over leren en instructie, vakspecifieke beliefs etc.), de rol van vakgroepkenmerken (bv. vakgroepleiderschap, professionele leergemeenschapkenmerken, etc.) en de rol van schoolkenmerken (bv. schoolleiderschap, autonomie, etc.) voor de samenwerking (op basis van vakgroepen als professionele leergemeenschappen) en de professionele ontwikkeling van leraren wiskunde, Frans en PAV/MAVO in secundaire scholen. Anderzijds focust dit onderzoek op de invloed van deze kenmerken op de mate waarin leraren omgaan met een ingrijpende vernieuwing (nl. het M-decreet).

 

----------
My name is Jasja Valckx and I graduated from Educational Sciences at the UGent. I have been working as a PhD student at the BELLON research group and the research group teacher education & professional development since November 2014. Since October 2015, I work as an assistant in the department of Educational Studies. The main purpose of my PhD research project is to provide insight into the collaboration and professional development of mathematics, French and General Studies teachers in subject departments in secondary schools. On the one hand, this research will focus on the role of teacher characteristics (i.e. self-efficacy, general beliefs about learning and instruction, subject specific beliefs, etc.); the role of subject department characteristics (i.e. departmental leadership, professional learning community characteristics, etc.); and the role of school characteristics (i.e. school leadership, autonomy, etc.) for collaboration (based on subject departments as professional learning communities) and the professional development of mathematics, French, and General Studies teachers in secondary schools. On the other hand, this research focuses on the influence of these characteristics on the extent to which teachers deal with a major innovation (the M-decree).

 

 

 

 

 

 

About Jasja Valckx
Publications
Class legend

A1: Web of Science ranked
A2: Intern., peer reviewed
A3: Belgian, peer reviewed
A4: Non peer reviewed
B1: Books
B2: Book chapters
B3: Book as editor
P1: Web of Science ranked
C1: Conf. proceedings
C3: Conf. abstracts, etc
D1: Doctoral dissertation
V: All other publications
n/a: Not yet ranked