Hilde Van Keer

Hoofddocent


Henri Dunantlaan 2

B-9000 Gent
Belgium


Tel. +32 (0) 9 264 86 62 (direct)

Tel. +32 (0)9 264 8664 (secretary)
Fax. +32 (0) 9 264 86 88


Hilde.VanKeer@UGent.be


Connect via E-mail

 

Het onderzoek van Hilde Van Keer richt zich momenteel op een drietal hoofdthema’s, die in bepaalde studies ook in hun onderlinge samenhang bestudeerd worden. In eerste instantie is er een onderzoekslijn gericht op innoverende methodieken en werkvormen in het onderwijs. Het accent ligt daarbij op onderzoek naar peer en student tutoring. Zowel effectonderzoek, als procesgericht onderzoek naar de onderliggende dynamieken en interacties tijdens tutoring staan centraal. Een tweede onderzoekslijn richt zich op de studie van de verschillende componenten van zelfregulerend leren. Zowel de problematiek van het in kaart brengen (‘meten’) van zelfregulerend leren bij leerlingen en studenten, als het bevorderen ervan in onderwijscontexten komen in deze onderzoekslijn aan bod. Deze eerste twee onderzoekslijnen richten zich op het leerplichtonderwijs (met in het bijzonder het lager onderwijs) en op het hoger onderwijs als onderzoekscontexten. De derde onderzoekslijn ten slotte richt zich op taaldidactiek en dit specifiek in het basisonderwijs. Binnen deze lijn komen thema’s aan bod als ontluikende geletterdheid, begrijpend lezen, leesmotivatie, schrijfonderwijs, …

 

 

About Hilde Van Keer
Publications
Class legend

A1: Web of Science ranked
A2: Intern., peer reviewed
A3: Belgian, peer reviewed
A4: Non peer reviewed
B1: Books
B2: Book chapters
B3: Book as editor
P1: Web of Science ranked
C1: Conf. proceedings
C3: Conf. abstracts, etc
D1: Doctoral dissertation
V: All other publications
n/a: Not yet ranked